ข่าวงานบุคลากร

      
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู)  จำนวน ๕ สาขาวิชา รายละเอียดดังนี้ รหัสวิชา ๑๐๒   ภาษาอังกฤษ                                                จำนวนผู้สมัคร  ๒๘ คน                     รหัสวิชา ๒๐๒  ช่างกลโรงงานและเทคนิคการ                          จำนวนผู้สมัคร  ๑๐ คน           รหัสวิชา ๓๑๑  คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ      จำนวนผู้สมัคร  ๔๑ คน           รหัสวิชา ๔๐๘  สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์                                    จำนวนผู้สมัคร  ๑๔ คน           รหัสวิชา ๖๐๒  อุตสาหกรรมอาหาร                                           จำนวนผู้สมัคร  ๑๒ คน               รายละเอียด สาขาวิชาที่รับสมัคร รหัสวิชา ๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/
                        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)
                      จำนวน 1 ตำแหน่ง    รหัสวิชา ๒๐๒  ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต(เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์ (เขียนแบบ) เครื่องมือกล/
                       เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/ อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ
                       การจัดการผลิต) เทคโนโลยี อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างกลโรงงาน)/
                       อุตสาหกรรมศิลป์ (การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/
                       เทคโนโลยี อุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/ วิศวกรรมเครื่องกล/
                       วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรม อุตสาหการออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/
                       เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)
                       
จำนวน 1 ตำแหน่ง  รหัสวิชา ๓๑๑  คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการ
                       บัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/
                       การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี สารสนเทศทางธุรกิจ/
                       เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต/เทคโนโลยี สารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยี
                       สารสนเทศเพื่อการ สื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์/
                       วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
                       
จำนวน 1 ตำแหน่ง    รหัสวิชา ๔๐๘  สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์(สัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/
                       วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/สัตวรักษ์/สัตวบาล/สัตวแพทย์)
                       
จำนวน 1 ตำแหน่ง    รหัสวิชา ๖๐๒  อุตสาหกรรมอาหาร(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร
                       พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร/ อุตสาหกรรมเกษตร)
                       
จำนวน 1 ตำแหน่ง