งานวิจัยสถานศึกษา

งานวิจัยครู

งานวิจัยนักเรียนนักศึกษา


ผลงานสถานศึกษา

ผลงานผู้บริหาร

ผลงานครู

ผลงานนักเรียนนักศึกษา


รวมผลงานนักเรียน

พิการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดระบบสารสนเทศ

งานวัดผลการเรียนคลังข้อมูลที่ นักเรียน

นักศึกษา สถานศึกษาสมัครเรียนออนไลน์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอกท.หน่วยร้อยเอ็ดการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ห้องเรียน English Edutainment Room วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

2 ตุลาคม 2561
ดู 58 ครั้ง

กษิณาลัย ร้อยดวงใจวันเกษียณ ปี๒๕๖๑
ของผู้เกษียณอายุราชการ
๑. ครูพรฤดี ขวัญศิริกุล
๒. นายสมนึก สีสมร
๓. นายชัยยา หลั่งน้ำสังข์
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

19 กันยายน 2561
ดู 38 ครั้ง

การประชุมองค์การวิชาชีพเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๔๐
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

17-18 กันยายน 2561
ดู 89 ครั้ง

การนำเสนอผลงาน ๑ ครู ๑ นวัตกรรม
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
 ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

17-18 กันยายน 2561
ดู 80 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพสำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยมีบริษัทวิสดอมไรด์ จำกัด นำทีมวิทยากรมาให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม EchoVE กับนักเรียนนักศึกษา จำนวน 100 คน
ณ ห้องประชุมสาเกตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

5 กันยายน 2561
ดู 63 ครั้ง

Responsive image